Одеський національний політехнічний університет – в АППАУ

Одеська політехніка – один із передових закладів технічної освіти в Україні. Вміле поєднання досвіду та нових технологій вкладене у стіни закладу.

Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) ― найстаріший вищий технічний навчальний заклад на півдні України. За роки існування одеські політехніки зробили значний внесок у розвиток української та світової науки і техніки, у підготовку фахівців для народного господарства. Праці і досягнення наукових шкіл вчених, які в різні роки працювали в університеті, а також тих, хто продовжує трудитися в його стінах, широко відомі науковій громадськості. Серед них 1 лауреат Нобелівської премії, 15 лауреатів Державних премій, 17 Заслужених діячів науки і техніки, 9 Заслужених працівників Вищої школи і народної освіти, 34 відмінника освіти України.   Більшість з них не лише працювали, а й отримали вищу освіту в Одеському політехнічному.

У складі ОНПУ ― 15 інститутів та факультетів, 2 навчальні центри, 66 кафедр.

Очолює університет дійсний член Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Оборський Геннадій Олександрович.

Народжений у вересні 1918 р., Одеський національний політехнічний університет пройшов великий шлях становлення і розвитку. За роки свого існування він перетворився на один із провідних вузів України. Університет постійно розвиває творчі зв’язки з підприємствами, фірмами та організаціями, навчальними та науково-дослідними закладами України і зарубіжних держав; ОНПУ відкритий для співпраці з усіма, хто прагне допомогти розвитку вищої школи України.

Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем (ІУЗІС), яка в цей час входить до складу інституту інформаційної безпеки, радіоелектроники та телекомунікацій, створена в ОНПУ в червні 2009 року як випускова для бакалаврів, спеціалістів та магістрів з інформатики. В 2015 року було ліцензовано напрям підготовки «Управління інформаційною безпекою», який дав змогу впроваджувати наукові здобутки кафедри, які, головним чином, стосуються області інформаційної безпеки, в навчальний процес.

Враховуючи чинний перелік спеціальностей, з 2016 року кафедра ІУЗІС є випусковою для бакалаврів, магістрів за спеціальностями: «Комп’ютерні науки» (спеціалізація «Програмне забезпечення систем захисту інформації»), «Кібербезпека» (спеціалізації «Кібербезпека» та «Управління кібербезпекою») та докторів філософії за спеціальністю «Кібербезпека» (спеціалізація «Системи захисту інформації»). Наявність всіх рівнів вищої освіти, наявність в ОНПУ спеціалізованої вченої ради за останньою спеціальністю забезпечує якісну підготовку фахівців та науковців з інформаційної безпеки, що віднаходить своє підтвердження в значній кількості молодих кандидатів технічних наук за спеціальністю «Системи захисту інформації», які працюють на кафедрі ІУЗІС після отримання відповідної освіти за спеціальностями та напрямами, за якими кафедра ІУЗІС є випусковою.

З 2013 року 7 випускників кафедри отримали вчений ступінь кандидата наук, займаючись рішенням задач, пов’язаних з розробкою та вдосконаленням методів стеганографії та стеганоаналізу, а також питаннями виявлення несанкціонованих змін цифрових сигналів.

Кожного року студенти кафедри ІУЗІС посідають призові місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт в галузі «Інформаційні технології» за різними спеціальностями.

Кафедра ІУЗІС бере участь у підготовці фахівців інших технічних спеціальностей ОНПУ, забезпечуючи викладання дисциплін математичного циклу, та спеціальних дисциплін, пов’язаних з інформаційною та кібербезпекою.

Очолює кафедру ІУЗІС д.т.н., проф. Кобозєва Алла Анатоліївна, наукові інтереси якої пов’язані з рішенням проблем в галузях обчислювальної математики та захисту інформації.

За кафедрою закріплено 2 лекційні аудиторії, обладнаних сучасними мультимедійними засобами, 2 комп’ютерних класи, де забезпечується вихід до мережі Internet, спеціалізована лабораторія «Проблем виявлення несанкціонованих змін цифрових контентів і слідів проникнення в комп’ютерні мережі», оснащена спеціальним програмним забезпеченням.

Кафедру «Комп’ютеризовані системи управління» (КСУ) засновано у 1954 році. На той час вона була загальнотехнічною і мала назву «Автоматизація технологічних процесів» (АТП). Засновником і першим завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Похило Микола Павлович. Непересічність особистості Похило М. П. полягала в тому, що він брав участь у створенні першої в континентальній Європі та СРСР цифрової електронно-обчислювальної машини МЭСМ-1 під керівництвом академіка Лєбєдєва С. А.

З початку 60-х років 20-го століття кафедра АТП стала випусковою за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка», у зв’язку з чим набула однойменного найменування.

За понад 60-річну історію кафедрою підготовлено близько 8000 висококваліфікованих фахівців в галузі автоматики та систем управління. Свого часу кафедру очолювали знані вчені: д.т.н., професор Кринецький І. І., під керівництвом якого створювалися перші в Радянському Союзі автопілоти для літальних апаратів; к.т.н., доцент Пічугін Є. Д., який займався системами орієнтації морських транспортних засобів; д.т.н., професор Прокоф’єв В. Є., який заснував в Одеському політехнічному інституті (нині ― Одеський національний політехнічний університет ― ОНПУ) наукову школу у галузі систем термостабілізації та управління об’єктами із розподіленими параметрами; д.т.н., професор Тихончук С. Т., який очолював науковий напрямок з дослідження та розробки систем управління магістральним транспортом газу. На даний час кафедру КСУ очолює д.т.н., професор Положаєнко Сергій Анатолійович, сфера наукових інтересів якого становить математичне моделювання, ідентифікація та управління енергетичними системами.

Кафедра КСУ структурно входить до складу Інституту комп’ютерних систем (ІКС), одного з провідних в ОНПУ. Професорсько-викладацький склад кафедри становить 16 викладачів, з яких: 3 ― доктори технічних наук, професори, 9 ― кандидати технічних наук, доценти, та 4 ― старші викладачі (без ступеню). Кафедра КСУ має 3 комп’ютерні класи та 2 лабораторії, а загальна площа кафедри складає 416 м2. Комп’ютерні класи мають вихід на загально університетську мережу, а через неї ― на глобальну мережу Internet. Лабораторії кафедри КСУ обладнано спеціалізованими стендами для проведення лабораторних занять по дисциплінах циклу професійної підготовки, зокрема, «Робототехнічні системи та технологічні комплекси».

Кафедра КСУ є випусковою за спеціальністю 151 ― «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» (перший ― бакалаврський та другий ― магістерський рівні підготовки) та за спеціальністю 121 ― «Інженерія програмного забезпечення» (третій ― науковий рівень підготовки докторів філософії).

Вчені кафедри ведуть широке коло наукових досліджень у галузях сучасної теорії управління, розпізнавання образів (ідентифікації) та інформаційних технологій, що знаходить своє відображення у численних публікаціях в наукових виданнях (в тому числі таких, що індексуються у міжнародних наукометричних базах, зокрема, Scopus).

Студенти, що навчаються на кафедрі КСУ, беруть активну участь в олімпіадах Всеукраїнського та Міжнародного рівнів з автоматики та робототехніки (за Міжнародною програмою Roboreys), на яких займають призові місця.

Кафедри ІУЗІС та КСУ Одеського національного політехнічного університету готові співпрацювати з іншими членами організації в рамках АППАУ та концепції Industry 4.0 щодо розробки, удосконалення систем захисту інформації та систем автоматизації об’єктів промислового виробництва, а також з метою формування змісту підготовки фахівців у відповідності із сучасними вимогами ринку праці.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *